Monday, September 19

Day 47

Photobucket


A slice of rye bread, yogurt, kiwi slices.

No comments: